Azərbaycan Respublikası

Təhsil Nazirliyi

BAKI DÖVLƏTUNİVERSİTETİ

ƏMR

29.12.10R-83

Bakı şəhəri

Məzmunu: 2010/2011-ci tədris ilində qış imtahan  sessiyasının keçirilməsi üzrə qərargah və  apellyasiya komissiyasının yaradılması  haqqında

2010/2011-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyasının müvafiq qaydalara uyğun keçirilməsini və yarana biləcək münaqişələrin operativ surətdə aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1701 saylı, 23.12.2010-cu il tarixli əmrini əsas tutaraq

Ə M R E D İ R Ə M :

1. 2010/2011-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyasının keçirilməsi haqqında verilmiş R-76 saylı, 02.12.2010-cu il tarixli əmrin 21-ci və 22-ci saylı bəndlərinə əsasən imtahanların təşkilinə, gedişinə nəzarət, yarana biləcək problemlərin operativ həll edilməsini təmin etmək məqsədilə aşağıdakı tərkibdən ibarət qərargah yaradılsın (əsas bina, I mərtəbə)

1. prof.E.M.Qurbanov - sədr, Botanika kafedrasının müdiri

2. prof.V.S.Verdiyev - üzv, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası

3.dos. O.B.Cəlilbəyli - üzv, Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kaf. müdiri.

4.dos.M.M.Qurbanova - üzv, Tədris Elektron Mərkəzinin müdiri

5.dos.F.A.Şiriyev - üzv, Azad Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri

6.dos.İ.H.İbadov - üzv, Tədris hissəsinin rəisi

7.T.M.Sadıqov - üzv, Hüquqşünas

8.D.M.Qənbərov - üzv, BDU Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri

9.M.Q.Məmmədov - üzv, BDU Tələbə - Gənclər Təşkilatının sədri

10.L.A.Hüseynova - katib, BDU Tələbə-Gənclər Təşkilatının sədrinin müavini


2. Qərargahın sədri prof. E.M.Qurbanova tapşırılsın ki, qərargaha daxil olmuş məlumatların operativ surətdə nazirliyin «qaynar xətt»inə təqdim olunmasını təmin etsin.

3.İmtahanların nəticəsi barədə müraciətləri həll etmək, aradan qaldırmaq məqsədilə həmin qərargahın nəzdində aşağıdakı tərkibdən ibarət apellyasiya komissiyası yaradılsın :


1. prof.V. S.Verdiyev - sədr , Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası

2.prof.E.M.Qurbanov - üzv, Botanika kafedrasının müdiri

3.prof.A.H.Kazımzadə - üzv, Yarımkeciricilər fizikası kafedrasının müdiri

4.prof.O.H.Əkbərov - üzv, Yüksək molekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müdiri

5.prof. Q.Ə.Əliyev - üzv, Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası

6.prof. R.M.Həsənov - üzv, Sosiologiya kafedrası

7.Z.Q.Qədimova - katib, tədris hissəsinin əməkdaşı

4. Fakültə dekanları tələbələrin appelyasiya komissiyasına ünvanlanmış ərizələrində əsaslandırılmış rəylərini bildirdikdən sonra apellyasiya keçirilə bilər.

5. Apellyasiya hər qrup üçün son imtahan qurtardıqdan sonra 2 gün müddətində keçirilsin.

6. Əmrin icrasına nəzarət tədris işləri üzrə prorektor prof. V.Ə.Əfəndiyevə həvalə edilsin.

ƏSAS: R-76 saylı, 02.12.2010-cu il tarixli əmr, Azərbaycan

Respublikası Təhsil Nazirinin 1701 saylı 23.12.2010 -cu il tarixli əmri.


R E K T O R akademik A.M.MƏHƏRRƏMOVАзярбайъан Республикасы

Тящсил Назирлийи

БАКЫ ДЮВЛЯТ

УНИВЕРСИТЕТИ

ЯМР

29.12.10R-83

Бакы шящяри

 

 

 

 

 

 

 

Мязмуну: 2010/2011-ъи тядрис илиндя гыш имтащан

сессийасынын кечирилмяси цзря гярарэащ вя

апеллйасийа комиссийасынын йарадылмасы

щаггында

2010/2011-ъи тядрис илинин гыш имтащан сессийасынын мцвафиг гайдалара уйьун кечирилмясини вя йарана биляъяк мцнагишялярин оператив сурятдя арадан галдырылмасыны тямин етмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин 1701 сайлы, 23.12.2010-ъу ил тарихли ямрини ясас тутараг

Я М Р Е Д И Р Я М :

1. 2010/2011-ъи тядрис илинин гыш имтащан сессийасынын кечирилмяси щаггында верилмиш Р-76 сайлы, 02.12.2010-ъу ил тарихли ямрин 21-ъи вя 22-ъи сайлы бяндляриня ясасян имтащанларын тяшкилиня, эедишиня нязарят, йарана биляъяк проблемлярин оператив щялл едилмясини тямин етмяк мягсядиля ашаьыдакы тяркибдян ибарят гярарэащ йарадылсын (ясас бина, Ы мяртябя)

1. проф.Е.М.Гурбанов - сядр, Ботаника кафедрасынын мцдири

2. проф.В.С.Вердийев - цзв, Мцасир Азярбайъан ядябиййаты кафедрасы

3.дос. О.Б.Ъялилбяйли - цзв, Узаг Шярг дилляри вя ядябиййаты каф. мцдири.

4.дос.М.М.Гурбанова - цзв, Тядрис Електрон Мяркязинин мцдири

5.дос.Ф.А.Ширийев - цзв, Азад Щямкарлар Иттифагы Комитясинин сядри

6.дос.И.Щ.Ибадов - цзв, Тядрис щиссясинин ряиси

7.Т.М.Садыгов - цзв, Щцгугшцнас

8.Д.М.Гянбяров - цзв, БДУ Тялябя Щямкарлар Иттифагы

Комитясинин сядри

9.М.Г.Мяммядов - цзв, БДУ Тялябя - Эянъляр Тяшкилатынын сядри

10.Л.А.Щцсейнова - катиб, БДУ Тялябя-Эянъляр Тяшкилатынын

сядринин мцавини

2. Гярарэащын сядри проф. Е.М.Гурбанова тапшырылсын ки, гярарэаща дахил олмуш мялуматларын оператив сурятдя назирлийин «гайнар хятт»иня тягдим олунмасыны тямин етсин.

3.Имтащанларын нятиъяси барядя мцраъиятляри щялл етмяк, арадан галдырмаг мягсядиля щямин гярарэащын няздиндя ашаьыдакы тяркибдян ибарят апеллйасийа комиссийасы йарадылсын :

1. проф.В. С.Вердийев - сядр , Мцасир Азярбайъан ядябиййаты кафедрасы

2.проф.Е.М.Гурбанов - цзв, Ботаника кафедрасынын мцдири

3.проф.А.Щ.Казымзадя - цзв, Йарымкеъириъиляр физикасы кафедрасынын

мцдири

4.проф.О.Щ.Якбяров - цзв, Йцксяк молекуллу бирляшмяляр кимйасы

кафедрасынын мцдири

5.проф. Г.Я.Ялийев - цзв, Тцрк вя Гафгаз халглары тарихи кафедрасы

6.проф. Р.М.Щясянов - цзв, Сосиолоэийа кафедрасы

7.З.Г.Гядимова - катиб, тядрис щиссясинин ямякдашы

4. Факцлтя деканлары тялябялярин аппелйасийа комиссийасына цнванланмыш яризяляриндя ясасландырылмыш ряйлярини билдирдикдян сонра апеллйасийа кечириля биляр.

5. Апеллйасийа щяр груп цчцн сон имтащан гуртардыгдан сонра 2 эцн мцддятиндя кечирилсин.

6. Ямрин иърасына нязарят тядрис ишляри цзря проректор проф. В.Я.Яфяндийевя щяваля едилсин.

ЯСАС: Р-76 сайлы, 02.12.2010-ъу ил тарихли ямр, Азярбайъан

Республикасы Тящсил Назиринин 1701 сайлы 23.12.2010 -ъу ил тарихли

ямри.

Р Е К Т О Р академик А.М.МЯЩЯРРЯМОВ

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!